REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
GORZÓW DLA SENIORA – wzmocnienie potencjału gorzowskich organizacji branżowych

§1
Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „GORZÓW DLA SENIORA – wzmocnienie potencjału gorzowskich organizacji branżowych,” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

2.Organizatorem projektu jest fundacja Gorzów dla Seniorów, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Składowa 11, NIP 5993177426 , REGON: 362444624, KRS 0000574991, reprezentowana przez Milenę Sieradzką.

3.Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
4.Zakłada się uczestnictwo w projekcie minimum 30 przedstawicieli z 10 organizacji pozarządowych, działających na rzecz seniorów z terenu powiatu gorzowskiego.

5.W Regulaminie użyto następujących skrótów:

 1. a) Projekt – oznacza przedsięwzięcie pn. „GORZÓW DLA SENIORA – wzmocnienie potencjału gorzowskich organizacji branżowych
 2. b) Organizator – fundacja Gorzów dla Seniorów, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Składowej 11
 3. c) Uczestnik Projektu – organizacja lub osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie
 4. d) FIO – oznacza Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 5. e) NGO- oznacza organizację pozarządową.

 

§2
Kryteria uczestnictwa w projekcie

 1. W projekcie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacje pozarządowe lub związki i porozumienia organizacji pozarządowych.
 1. W celu uniknięcia efektu creamingu zostaną zastosowane następujące kryteria pierwszeństwa w wyborze uczestników szkoleń:
  a)Organizacje mające miejsce rejestracji na terenach wiejskich lub wiejsko – miejskich (+1 pkt).
  b) Organizacje młode – działające na terenie województwa poniżej roku (+1 pkt).
  c) Organizacje, które nie korzystały wcześniej z żadnego tego typu wsparcia (+1 pkt).
 1. W przypadku dużej liczby chętnych o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będą kryteria pierwszeństwa a następnie kolejność zgłoszeń.
 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest potwierdzenie spełniania powyższych kryteriów potwierdzonych własnoręcznym podpisem na dokumentach rekrutacyjnych zarówno przez organizację jak i osobę delegowaną do udziału w projekcie.

§ 3
Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 01.03.2016 do 15.04.2016 r. Rekrutacja ma charakter otwarty i będzie polegała na przesłaniu informacji do mediów, zamieszczenie ich na stronie projektu oraz rozesłaniu oficjalnych pism/e-maili z informacją dotyczącą realizacji projektu.
 1. Proces rekrutacyjny obejmuje:

 zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie przez organizację branżową poprzez wypełnienie formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami i delegowanie przedstawiciela/li do udziału  w projekcie,

weryfikacje dostarczonych formularzy zgłoszeniowych pod kątem spełniania kryteriów projektu,

-ogłoszenie listy zakwalifikowanych organizacji i listy rezerwowej
 przydzielenie uczestników do grup szkoleniowych/warsztatowych

 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie dokonane może być:
  za pośrednictwem poczty, na adres Biura Projektu: Gorzów dla Seniorów, ul. Składowa 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski,

poprzez Internet: gorzowdlaseniorow@gmail.com

osobiście w Biurze Projektu: ul. Składowa 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski

telefonicznie na nr tel. 666-882-111

 1. Wzór wszystkich dokumentów rekrutacyjnych dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu gorzowdlaseniora.fam.org.pl
 2. Komplet dokumentów stanowi wypełniony przez instytucję/organizację branżową Formularz zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie.
 3. Decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna złożona z Koordynatora projektu i Specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu

Przy kwalifikacji uczestników komisja będzie brać pod uwagę:

kryteria uczestnictwa w projekcie określone w § 2 niniejszego regulaminu

datę zgłoszenia

 

 1. Informację o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie osoby otrzymają drogą telefoniczną lub e-mailową.

 

 1. Uczestnik Projektu został na etapie rekrutacji poinformowany przez Organizatora Projektu o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, na podstawie których będzie mógł dochodzić roszczeń odszkodowawczych od Uczestnika Projektu. W związku z powyższym zastosowanie mają odpowiednie przepisy z art. 233 §1 oraz 271 Kodeksu Karnego, których treść brzmi następująco:
  a) Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3″ oświadczam, wszystkie podane w procesie rekrutacyjnym dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
 2. Uczestnik na etapie rekrutacji został poinformowany, iż projekt jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
 1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocji projektu (np. sporządzanie i umieszczanie zdjęć na stronie internetowej projektu).

Instytucja/NGO wyraża zgodę na nieodpłatne umieszczanie logotypu Instytucji/NGO oraz informacji o niej na stronie www; materiałach informacyjnych i promocyjnych projektu.

 1. Dla instytucji/organizacji branżowych i osób będących ich pracownikami/członkami, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa. Zgłoszenia te będą ponownie rozpatrywane w przypadku rezygnacji organizacji pierwotnie zakwalifikowanych z udziału w projekcie.

§ 4
Organizacja szkoleń w ramach projektu

1.W ramach projektu odbędą się w spotkania szkoleniowe/warsztatowe oraz doradztwa indywidualne w zakresie:
a) warsztaty w zakresie pracy z osobami starszymi pt. „Animator aktywizacji osób starszych”,
b) szkolenie z procesu tworzenia- redagowania i wydawania gazetki dla seniora dla kadr organizacji pozarządowych,
c) szkolenie z pozyskiwania funduszy na działalność organizacji z zewnętrznych źródeł dla kadr organizacji pozarządowych,
d)  doradztwo indywidualne w zakresie aplikowania o środki finansowe

 

 1. Szkolenia odbywać się będą w formie warsztatów i doradztw (konsultacji indywidualnych).
 2. Po zakończeniu szkolenia uczestnik projektu otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabytą podczas szkoleń wiedzę i kwalifikacje, zgodnie z programem szkolenia.
 1. Uczestnik ma prawo przekazywać swoje uwagi dotyczące tematyki zajęć realizowanych w Projekcie poprzez przekazywanie ustnie bądź pisemnie informacji o proponowanych zmianach Koordynatorowi Projektu bądź osobie prowadzącej zajęcia.

 §5
Zasady uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnik zobowiązany jest do:
  a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
  b) potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
  c) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych,
  d) przestrzegania Regulaminu projektu.
 1. Uczestnicy w ramach projektu otrzymają:

materiały szkoleniowe,

materiały promocyjne.

Po otrzymaniu wszystkich materiałów każdy uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia w formie pisemnej ich odbioru.

 

 1. W czasie zajęć wszyscy uczestnicy szkoleń mają zapewniony bezpłatny catering.
 2. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Na każdym warsztacie uczestnik potwierdza własnoręcznym podpisem swoją obecność
 1. Dopuszczalna liczba nieobecności wynosi 20 % ogólnej liczby godzin szkolenia. W przypadku przekroczenia podanego limitu nieobecności Organizator Projektu może skreślić daną osobę z listy uczestników.
 1. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia o ukończenia szkolenia jest odpowiednia frekwencja (min 80 %) na zajęciach. Po otrzymaniu zaświadczenia uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia jego odbioru (podpis na ksero kopii zaświadczenia)
 1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

§ 6
Zasady monitoringu uczestników w trakcie trwania projektu

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania projektu ankiet monitoringowych dostarczanych przez Organizatora.

  §7
  Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazane Projektodawcy, o których mowa w § 7ust. 2, przetwarzane będą w celu umożliwienia realizacji projektu.
 1. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr100 poz. 1024), w stosunku do przetwarzanych, powierzonych danych osobowych, o których mowa w ust. 1.
 1. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

  §8
  Zasady rezygnacji z uczestniczenia w projekcie
 1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przed jego rozpoczęciem Uczestnik/ Instytucja/Organizacja zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie osobiście, telefonicznie lub poprzez Internet: gorzowdlaseniorow@gmail.com w najwcześniejszym możliwym terminie.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w trakcie trwania projektu dokonywana jest na tych samych zasadach jak w § 8 pkt 1.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia danej osoby z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

§9
Postanowienia końcowe

 

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Koordynator Projektu
 2. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia jego dodatkowych postanowień. Wszelkie zmiany do Regulaminu wymagają aneksu.
 3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Projektu.

 

2016 Gorzów dla Seniora